Organizacija i način rada komore

Pravni položaj, djelatnost, unutrašnja organizacija, organi, sredstva za rad i druga pitanja od značaja za organizaciju i poslovanja Privredne komore Bosansko-podrinjkog kantona Goražde uređena su Statutom Privredne komore BPK-a Goražde koji je donesen 25. Maja. 1999 godine a na osnovu člana 13. Zakona o Privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „ Službene novine Federacije BiH, broj 35/98“ ) i Zakona o Privrednoj komori Bosansko-podrinjskog kantona član 1 ( Službene novine br.7/97 ) .

Komora se finasira isključivo od članarina i vlastitih projekata, a članstvo u Komori je na dobrovoljnoj osnovi.   

Članovi Komore mogu biti privredna društva, banke, osiguravajuća društva, finansijske organizacije, zadruge, poslovna udruženja i zajednice, a zemljoradničke zadruge, članovi odgovarajućih saveza, preko svojih asocijacija,  ukoliko svojom odlukom izraze interes za kolektivno članstvo u Komori. Pravna lica članstvo u Komori stiču ukoliko su upisani u sudski registar i potpišu ugovor o članstvu u Privrednoj komori Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a kolektivni članovi obrazovanjem asocijacija.

Svi članovi Komore su ravnopravni i u pravima i u obavezama prema Komori.

Organi Komore su: Skupština Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik Komore. Rad u organima i tijelima Komore i drugim oblicima organizovanja i rada u Komori zasniva se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.